All-Fix Syd

Arbetsmiljöpolicy

I vårt företag är både trivsel och en god stämning på arbetsplatsen viktigt. Medarbetarna ska känna sig trygga och väl förtrogna med sina uppgifter.
Det är grunden till god stämning, gemenskap och en god arbetsmiljö.

Vår arbetsmiljöpolicy uttrycker våra grundläggande målsättningar för en god arbetsmiljö.

Var och en av medarbetarna har ett ansvar för sin arbetsplats och dess säkerhet, exemplevis vid fönsterputsning och höjdarbete.  Medarbetarna har ett ansvar att meddela brister samt ges möjlighet till att förmedla idéer och förbättringsförslag, som kan öka säkerheten på arbetsplatsen.

Vi vill åstadkomma och bygga upp ett varaktigt affärssamarbete inom fasility service, grundad på öppenhet, ärlighet, ömsesidighet och  förtroende, för att skapa goda relationer med både våra anställda och våra kunder.

Tillsammans skall vi på All-Fix Syd

  • Arbeta för att ständigt förbättra vår fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö genom aktivt arbeta med arbetsmiljö relaterade frågor.
  • Sträva efter en jämställd arbetsplats där vi prioriterar samarbetsförmåga och flexibilitet.
  • Genom kontinuerlig information, utbildning och dialog ge medarbetarna möjlighet att påverka sin arbetssituation.
  • Lyfta upp arbetsmiljöfrågorna i organisationen och arbeta proaktivt för att förebygga olyckor och ohälsa.
  • Följa relevant arbetsmiljölagstiftning och andra krav, som All-Fix Syd AB berörs av.
  • Tillsammans arbeta för att förebygga problem såväl i de fysiska arbetsmiljöfrågorna som de psykosociala
  • Gemensamt sträva efter förebygga alkohol- och drogrelaterade problem på arbetsplatsen.
  • Avvikande särbehandling, mobbing och sexuella trakasserier får inte förekomma. Om du stöter på sådant beteende på arbetsplatsen skall du meddela din arbetsledare.